Resocjalizacja

Rejestracja na studia i dodatkowe informacje na stronie: rekrutacja.ukw.edu.pl

Resocjalizacja  - studia I stopnia

Absolwent specjalności resocjalizacja zdobywa i potrafi wykorzystywać interdyscyplinarną wiedzę w celach analizowania i interpretowania zachowań ludzi, a zwłaszcza problemów niedostosowania społecznego z uwzględnieniem etiologii, symptomatologii, skutków. Nabywa więc wiedzę, umiejętności, kompetencje społeczne w zakresie  projektowania i realizowania oddziaływań profilaktycznych i resocjalizacyjnych, udzielania wsparcia i pomocy, skierowanych do osób zagrożonych oraz niedostosowanych społecznie, umożliwiając im powrót do środowiska i życie zgodnie z oczekiwaniami społecznymi, a zarazem twórczo-kreatywne zachowania niełamiące norm społecznych.

Absolwent uzyskuje przygotowanie specjalistyczne umożliwiające podjęcie przez niego pracy w instytucjach, wychowawczych, poprawczych, resocjalizacyjnych oraz instytucjach zajmujących się działalnością profilaktyczną. Szczegółowe rozporządzenia umożliwiające podjęcie pracy w tych instytucjach zostały podane podczas wskazywania potencjalnych miejsc pracy

 • Pedagoga - nauczyciela w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach zawodowych, placówkach pozaszkolnych, placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom pobierającym naukę poza miejscem zamieszkania, - § 20 u.1,3,4; § 24 Rozporządzenie MEN z dnia 12.03.2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (…) (Dz.U 2009. 50.400);
 • Pedagoga - nauczyciela w szkołach wchodzących w skład szkół w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawcze §16, §20 ust.3 pkt.3 Rozporządzenie MEN z dnia 12.03.2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (…) (Dz.U 2009. 50.400);Wychowawcy w placówkach opiekuńczych tj. świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne, placówki opiekuńczo-wychowawcze - Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2011.147.887);
 • Wychowawcy - nauczyciela w placówkach pozaszkolnych, tj. domy kultury, pałace młodzieży, ogniska wychowawcze; placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom pobierającym naukę poza miejscem zamieszkania, tj. bursy, internaty § 24 Rozporządzenie MEN z dnia 12.03.2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (…) (Dz.U 2009. 50.400);
 • Wychowawcy - nauczyciela w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, schroniska dla nieletnich, zakładach poprawczych  §15, §17 u.2, Rozporządzenie MEN z dnia 12.03.2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (…) (Dz.U 2009. 50.400);
 • Policjanta, a w szczególności policjanta służby prewencji pracującego m.in. w policyjnej izbie dziecka lub zespole ds. nieletnich i patologii - art. 25 Ustawa o policji z 6.04.1990 (Dz.U. 1990.30.179);
 • Funkcjonariusza służby więziennej i ochrony państwa – art. 24 Ustawa z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej (Dz.U.61.283);
 • Strażnika miejskiego - art. 24 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych (Dz.U.1997.123.7790);
 • Pedagoga w organizacjach pozarządowych zajmujących się profilaktyką i resocjalizacją.

Absolwent kierunku pedagogika sp. Resocjalizacja studiów I stopnia uzyskuje przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu §1, p.3 Rozporządzenia MEN z dnia 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (…) (Dz.U nr 50, poz.400 z późn.zm.)

Przedmioty specjalnościowe (specjalizacyjne)

Blok przedmiotów do wyboru

Moduł 1

 • Wprowadzenie do specjalności
 • Psychospołeczne problemy niedostosowania społecznego
 • Pedagogika resocjalizacyjna, penitencjarna z elem. pracy socjalnej
 • Patologie społeczne z elementami kryminologii
 • Praca w instytucjach resocjalizacyjnych
 • Psychologia kliniczna

Moduł 2

 • Dydaktyka szczegółowa. Metodyka resocjalizacyjna nieletnich i dorosłych
 • Dydaktyka szczegółowa. Metodyki pracy kuratora sądowego, rodzinnego i dla dorosłych
 • Dydaktyka szczegółowa. Rewalidacja niedostosowanych społecznie z innymi niepełnosprawnościami
 • Dydaktyka szczegółowa. Podstawy pracy asystenta rodzinnego

Moduł 3

 • Arteterapia w resocjalizacji
 • Drama i biblioterapia
 • Muzykoterapia
 • Sport i rekreacja w resocjalizacji

Moduł 4

 • Wybrane zagadnienia socjologii zdrowia z promocją zdrowia
 • Działalność profilaktyczna i pomoc rodzinie
 • Podstawy pracy pedagoga szkolnego z działalnością profilaktyczną w szkołach
 • Resocjalizacja w środowisku otwartym

Moduł 5

 • Terapia w uzależnieniach od środków toksycznych - alkoholu, narkotyków
 • Terapia w uzależnieniach behawioralnych
 • Terapia w uzależnieniach od jedzenia

Resocjalizacja – studia II stopnia

Absolwent specjalności resocjalizacja pogłębia i potrafi wykorzystywać poszerzoną interdyscyplinarną wiedzę w celach analizowania i interpretowania zachowań ludzi, w szczególności problemów niedostosowania społecznego z uwzględnieniem: etiologii, fenomenologii, skutków. Nabywa więc rozszerzoną wiedzę, umiejętności, kompetencje społeczne w zakresie projektowania i realizowania oddziaływań profilaktycznych i resocjalizacyjnych i innych form wsparcia i pomocy skierowanych do osób zagrożonych i niedostosowanych społecznie, umożliwiając im twórczo-kreatywne zachowania niełamiące norm społecznych.

Absolwent uzyskuje również przygotowanie specjalistyczne umożliwiające podjęcie przez niego pracy w instytucjach, wychowawczych, poprawczych, resocjalizacyjnych i profilaktyczno-resocjalizacyjnych w środowisku otwartym. Szczegółowe rozporządzenia umożliwiające podjęcie pracy w tych instytucjach zostały podane podczas wskazywania potencjalnych miejsc pracy

 • Kuratora sądowego art.5. pkt.1, art. .84. pkt.1. Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych, (Dz.U. 2001.98.1071);
 • Pedagoga - nauczyciela w różnych typach i rodzajach szkół, placówkach pozaszkolnych, placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom pobierającym naukę poza miejscem zamieszkania, - § 20 u.1,3,4; § 24 Rozporządzenie MEN z dnia 12.03.2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (…) (Dz.U 2009. 50.400);
 • Pedagoga - nauczyciela w szkołach wchodzących w skład szkół w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawcze §16, §20 ust.3 pkt.3 Rozporządzenie MEN z dnia 12.03.2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (…) (Dz.U 2009. 50.400);
 • Pedagoga - nauczyciela w poradniach psychologiczno-pedagogicznych §2 Rozporządzenie MEN z dnia 12.03.2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (…) (Dz.U 2009. 50.400);
 • pedagoga w placówkach opiekuńczych tj. świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne, placówki opiekuńczo-wychowawcze art. 94  ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9.06.2011 (Dz.U 2011.149.887 z późn.zm.);
 • Wychowawcy w placówkach opiekuńczych tj. świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne, placówki opiekuńczo-wychowawcze art. 94  ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9.06.2011 (Dz.U 2011.149.887 z późn.zm.);
 • Wychowawcy - nauczyciela w placówkach pozaszkolnych, tj. domy kultury, pałace młodzieży, ogniska wychowawcze; placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom pobierającym naukę poza miejscem zamieszkania, tj. bursy, internaty § 24 Rozporządzenie MEN z dnia 12.03.2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (…) (Dz.U 2009. 50.400);
 • Wychowawcy - nauczyciela w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, schroniska dla nieletnich, zakładach poprawczych  §15, §17 u.2, Rozporządzenie MEN z dnia 12.03.2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (…) (Dz.U 2009. 50.400);
 • Policjanta, a w szczególności policjanta służby prewencji pracującego m.in. w policyjnej izbie dziecka lub zespole ds. nieletnich i patologii - art. 25 Ustawa o policji z 6.04.1990 (Dz.U. 1990.30.179);
 • Funkcjonariusza służby więziennej i ochrony państwa – art. 24 Ustawa z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej (Dz.U.61.283);
 • Wychowawcy w aresztach śledczych - rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze Służby Więziennej (Dz. U.2003.14.142);
 • Wychowawcy w zakładach karnych różnego typu i rodzaju - rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze Służby Więziennej (Dz. U.2003.14.142);
 • Strażnika miejskiego - art. 24 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych (Dz.U.1997.123.7790);
 • Pedagoga - wychowawcy, w ośrodkach uzależnień, organizacjach pozarządowych zajmujących się profilaktyką i resocjalizacją;
 • Pedagoga w ośrodkach adopcyjnych, rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych i in.

Przedmioty specjalnościowe (specjalizacyjne)

Blok przedmiotów do wyboru

Moduł 1

 • Wybrane zagadnienia wiktymologii
 • Pomoc postpenitencjarna
 • Prawne regulacje regulujące działalność w placówkach resocjalizacyjnych dla nieletnich
 • Prawne regulacje regulujące działalność w zakładach karnych
 • Zadania służb publicznych w zapobieganiu patologiom społecznym
 • Rozwijanie umiejętności interpersonalnych
 • Procesy adaptacyjne w warunkach izolacji

Moduł 2

 • Dydaktyka szczegółowa: Podstawy pracy resocjalizacyjnej i prewencyjnej
 • Dydaktyka szczegółowa: Poradnictwo w resocjalizacji i wsparcie społeczne
 • Dydaktyka szczegółowa: Elementy kultury w resocjalizacji
 • Dydaktyka szczegółowa: Diagnoza w resocjalizacji

Absolwent kierunku pedagogika sp. Resocjalizacja studiów II stopnia ma możliwość uzyskania przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu §1, p.3 Rozporządzenia MEN z dnia 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (…) (Dz.U nr 50, poz.400 z późn.zm.) w ramach realizacji dodatkowych punktów ECTS.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Zakład Socjologii Wychowania i Resocjalizacji
ul. J.K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz